Naujienos

Rekomendacijos

2021 29 lapkričio - Autorius admin - Be kategorijos

Rekomendacijos

Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Viltis“ kartu su socialiniais partneriais Nijolės Genytės ir Strūnos socialinės globos namais įgyvendindami Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos finansuojamą projektą: „NVO, jų socialinių partnerių ir valdžios bendradarbiavimo stiprinimas“ pagal konkursą: „Nacionalinių nevyriausybinių organizacijų institucinio stiprinimas“ organizavo apskritojo stalo diskusijas. Diskusijų metu buvo siekta – rasti konkrečias bendradarbiavimo sritis, kuriose įgyta patirtis dirbant su sutrikusio intelekto asmenimis, mažinant jų socialinę atskirtį bei ieškoti geresnio bendradarbiavimo galimybių. Kartu su partneriais, neįgaliųjų nevyriausybinėmis organizacijomis (toliau tekste NVO) dirbančiomis  socialinės atskirties, skurdo mažinimo srityse teikia pasiūlymus dėl geresnio nevyriausybinių ir vyriausybinių sektorių bendradarbiavimo savivaldybėse ir bendruomenėse.

PASIŪLYMAI:

  1. Remiantis turima NVO patirtimi savivaldybių administracija turi numatyti konkrečią pareigybę savivaldybės darbuotojui, kuris  dirbs su NVO sektoriumi. Turima partnerių geroji patirtis parodė, kad savivaldybėse, turint tokias pareigybes, didėja NVO įsitraukimas, bendradarbiavimas, komunikacija. Savivaldybėms, neturinčioms tokios pareigybės (pvz.: NVO veiklos koordinatoriaus pareigybės), siūlome ją įsteigti.
  2. Didesnį įsitraukimą gali lemti ir geresnis savivaldybių turimos aktualios informacijos nevyriausybinėms organizacijoms valdymas, t. y. skiriant daugiau resursų internetinio puslapio sukūrimui ir informacijos sklaidai. Pavyzdžiui: NVO įvardino, kad informacijos koncentravimas vienoje vietoje, savivaldybės puslapio konkrečioje skiltyje, lemia aktyvesnį dalyvavimą savivaldybės skelbiamuose konkursuose. Siūlome savivaldybėmis skirti didesnį dėmesį aktualios informacijos NVO sektoriui perdavimo priemonėms.
  3. Savivaldybės įvardija pagrindines bendradarbiavimo problemas– NVO aktyvumo stoka. Pastebėtina, kad aktyvumo ir kompetencijų stoką lemia esminis aspektas – žmogiškųjų resursų trūkumas. Siūlome savivaldybėse skatinti įvairių socialių grupių savanorišką darbą –  moksleiviai, verslininkai, senjorai. Turint mokymo įstaigą regione skatinti besimokančius praktiką atlikti nevyriausybinėje organizacijoje ir populiarinti savanorystės veiklą. Sukurti finansinius mechanizmus ieškant nuolatiniams NVO darbuotojams pastovaus darbo užmokesčio (ne per projektus) finansavimo.
  4. Pagrindinė problema, kuria išskiria NVO dirbančios neįgaliųjų, socialinės atskirties ir skurdo mažinimo srityse išlieka – finansavimas. Nepakankamas projektinis finansavimas lemia įvairias – veiklų tęstinumo, darbuotojų išlaikymo, konkurencingo darbo užmokesčio, aukštos kvalifikacijos darbuotojų išlaikymo – problemas. Diskusijų metu išryškėjo, kad kai kuriose savivaldybėse ilgą laiką yra skiriama ta pati, konkreti finansavimo suma organizacijai, neatsižvelgiant į kasdienines aktualias, tokias kaip infliacija, minimalaus darbo užmokesčio kilimas ir kt. Siūlome savivaldybių taryboms numatyti konkretų procentinį dydį nuo biudžeto, kuris kiekvienais metais būtų  skiriamas NVO,  dirbančioms socialinės atskirties mažinimo srityje.
  5. Geresnių bendradarbiavimo rezultatų gali padėti siekti ir socialinių paslaugų poreikio tikslesnis planavimas. Dažniausiai savivaldybėse paslaugų planavimas yra vykdomas tik metams į priekį rengiant socialinių paslaugų planus. Taip pat savivaldybėse nėra renkami statistiniai duomenis pagal negalios pobūdį pvz.: savivaldybės nežino tikslaus skaičiaus kiek jos teritorijoje gyvena žmonių turinčių sutrikusio intelekto, psichikos, fizinę ar kompleksinę negalią. Neretai statistika, kuria disponuoja savivaldybės, yra apibendrinančio pobūdžio ir remiasi išvestiniais Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos ar Valstybės socialinio draudimo fondo duomenimis. Siūlome savivaldybėms, pasitelkiant seniūnijų socialinius darbuotojus, rinkti ir analizuoti statistinius duomenis, kurie padėtų identifikuoti tikrąjį bendrųjų ir specialiųjų socialinių paslaugų poreikį ir padėtų planuojant  žmogiškųjų ir finansinių išteklių poreikį ateičiai.

Rekomendacijos lengvai suprantama kalba!

Projektas finansuojamas Nacionalinių nevyriausybinių organizacijų institucinio stiprinimo projektų finansavimo 2021 metais atrankos konkurso lėšomis ir papildomomis lėšomis. Projekto pavadinimas: „NVO, jų socialinių partnerių ir valdžios bendradarbiavimo stiprinimas“.

Projektą organizuoja Socialinės apsaugos ir darbo ministerija.