Teisės aktai

Neįgaliųjų socialinė integracija:

Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymas (aktuali redakcija nuo 2013-07-23) Nr. IX-2228 // Valstybės Žinios, 2004, Nr. 83 - 2983 (įsigaliojo 2005 m. liepos 1 d.).

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Dėl nacionalinės neįgaliųjų socialinės integracijos 2013–2019 metų programos patvirtinimo 2012 m. lapkričio 21 d. Nr. 1408.

Lygių galimybių įstatymas (aktuali redakcija nuo 2013-07-23) Nr. IX-1826 // Valstybės Žinios, 2003, Nr. 114 - 5115, (priimtas 2003 m. lapkričio 18 d., įsigaliojo 2005 m. sausio 1 d.).

Socialinių paslaugų įstatymas (aktuali redakcija nuo 2012-11-15) Nr. I-1579 // Valstybės Žinios, 1996, Nr. 104 - 2367.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas “Dėl specialiųjų poreikių nustatymo ir jų tenkinimo sąlygų bei taisyklių patvirtinimo”. Pakeitimai. 2007 m. lapkričio 16 d. Nr. A1-31

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas “Dėl Nacionalinės neįgaliųjų socialinės integracijos 2013-2019 metų programos įgyvendinimo 2013-2015 metais priemonių plano patvirtinimo” 2013 m. vasario 5 d. Nr. A1-43

Neįgalumo, darbingumo lygio, profesinės reabilitacijos ir specialiųjų poreikių nustatymas:

LR socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas Nr. A1-283 ,,Dėl Specialiųjų poreikių nustatymo ir jų tenkinimo sąlygų bei taisyklių patvirtinimo“. Pakeitimai.

LR socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas Nr. A1-302 ,,Dėl Profesinės reabilitacijos paslaugų poreikio nustatymo kriterijų aprašo ir profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo bei finansavimo taisyklių patvirtinimo“. 2013 m. kovo 8 d. Nr. A1-108 redakcija. Pakeitimai.

LR socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR sveikatos apsaugos ministro įsakymas Nr. A1-78/V- 179 ,,Dėl Darbingumo lygio nustatymo kriterijų aprašo ir darbingumo lygio nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“. Pakeitimai.

LR sveikatos apsaugos ministro, LR socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR švietimo ir mokslo ministro įsakymas Nr. V-188/A1-84/ISAK- 487 ,,Dėl Neįgalumo lygio nustatymo kriterijų ir tvarkos aprašo patvirtinimo“. Pakeitimai.

LR socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas Nr. A1-343 “Dėl Neįgaliojo pažymėjimo išdavimo ir keitimo asmenims, kuriems nustatytas darbingumo lygis ar neįgalumo lygis, tvarkos aprašo patvirtinimo”.

LR Vyriausybės nutarimas Nr. 413 ,,Dėl Profesinės reabilitacijos pašalpos skyrimo ir mokėjimo nuostatų patvirtinimo“.

LR socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas Nr. A1-159 ,,Dėl Reikalavimų profesinės reabilitacijos paslaugoms bei jas teikiančioms įstaigoms aprašo patvirtinimo“. Pakeitimai.

LR socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas Nr. A1-171 ,,Dėl Ginčų dėl neįgalumo lygio ir darbingumo lygio nustatymo nagrinėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Teisės aktų, susijusių su neįgaliųjų (psichikos negalios asmenų) teisių reglamentavimu, sąrašas

Neįgaliųjų užimtumas:

LR valstybinio socialinio draudimo įstatymas (aktuali redakcija nuo 2013-09-01) 1991-05-21 įstatymas Nr. I-1336.

LR švietimo įstatymas (aktuali redakcija nuo 2013-11-01) 1991-06-25 įstatymas Nr. I-1489.

LR nedarbo socialinio draudimo įstatymas (aktuali redakcija 2012-12-29) 2003-12-16 įstatymas Nr. IX-1904.

LR užimtumo rėmimo įstatymas (aktuali redakcija nuo 2013-07-23) 2006-06-15 įstatymas Nr. X-694.

LR profesinio mokymo įstatymas (aktuali redakcija nuo 2013-10-12) 1997-10-14 įstatymas Nr.VIII-450.

Piniginė parama neįgaliesiems:

LR valstybinių šalpos išmokų įstatymas Nr. IX-1966 // Valstybės Žinios, 2004, Nr. 21 - 619 (priimtas 2004 m. sausio 20 d., įsigaliojęs 2004 m. balandžio 1 d.), pakeitęs Socialinių (šalpos) pensijų įstatymą, Nr.I-675 // Valstybės Žinios, 1994, Nr. 96 - 1873.

 LR valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymas, Nr. IX-2017 // Valstybės Žinios, 2004, Nr. 32 - 1008 (priimtas 2004 m. vasario 12 d., įsigaliojęs 2004 m. kovo 1 d.), pakeitęs Valstybinių socialinių pensijų įstatymą, Nr. I-549 // Valstybės Žinios, 1994, Nr. 59 - 1153.

LR valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymas, Nr. X-78 //  Valstybės žinios, 2005, Nr. 18-572 .

Psichikos sveikata:

LR psichikos sveikatos priežiūros įstatymas, Nr. I-924 // Valstybės Žinios, 1995, Nr. 53 - 1290. (aktuali redakcija nuo 2005-07-05)

LR pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymas // Valstybės Žinios, 2004, Nr. 115-4284. (aktuali redakcija nuo 2013-10-19)

LR Sveikatos apsaugos ministro įsakymas “Dėl Lietuvos medicinos normos MN 53:2005 "Gydytojas psichiatras. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė" patvirtinimo, 2005 m. liepos 22 d. Nr. V-601.

LR Sveikatos apsaugos ministro įsakymas “Dėl pirminio, antrinio ir tretinio lygių psichiatrijos ir psichoterapijos paslaugų teikimo suaugusiesiems reikalavimų bei bazinių kainų tvirtinimo”. Pakeitimai. 1999 m. gegužės 27 d. Nr.256

Neveiksnumas ir globa, rūpyba:

Civilinis Kodeksas. Antroji knyga, Asmenys. Trečiasis skirsnis fizinio asmens pripažinimas neveiksniu ar ribotai veiksniu.

Civilinis Kodeksas. Trečioji knyga, Šeimos teisė. VII dalis: Globa ir rūpyba, XVII skyrius: Bendrosios nuostatos; XIX skyrius: nepilnamečių asmenų globa ir rūpyba.

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas  Nr.  A1-295  “Dėl Trumpalaikės socialinės globos teikimo valstybės socialinės globos įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo” // Valstybės Žinios,  2012, Nr. 71-3677. Pakeitimai.

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas  Nr.   A1-72 “Dėl Reikalavimų nestacionarioms socialinių paslaugų įstaigoms patvirtinimo” // Valstybės žinios, 2003, Nr. 43-1990. Pakeitimai.

Daugiau informacijos galite rasti: www.lrs.lt