Tarptautiniai dokumentai

Lietuva yra prisijungusi prie eilės tarptautinių sutarčių, deklaruojančių pagrindines socialines, ekonomines, pilietines ir politines žmogaus teises. Vaikų su negalia teisėms be visų bendrųjų teisinių tarptautinių dokumentų skirtos ir Jungtinių Tautų Lygių galimybių neįgaliems žmonėms teikimo bendrųjų taisyklių, Salamankos deklaracijos bei Jungtinių Tautų Vaiko teisių konvencijos bei kitų tarptautinių sutarčių ir susitarimų nuostatos:

  • 1955 m. Rekomendacija Dėl neįgaliųjų profesinės reabilitacijos;
  • Rekomendacija Dėl diskriminacijos darbo ir profesinės veiklos srityje;
  • Europos socialinės chartijos (1961 m., pataisyta 1991 m.), numatančių visiems asmenims vienodas teises į darbą, tinkamas darbo sąlygas ir kitas garantijas;
  • 1992 m. Rekomendacija dėl nuoseklios politikos, susijusios su neįgaliais asmenimis;
  • 1995 m. Neįgaliųjų asmenų profesinio įvertinimo chartija ir kt.

RATIFIKUOTA JUNGTINIŲ TAUTŲ NEĮGALIŲJŲ TEISIŲ KONVENCIJA

2010-05-28 Seime ratifikuota Jungtinių Tautų Neįgaliųjų teisių konvencija. Už balsavo 95 parlamentarai, susilaikiusių ir balsavusių prieš nebuvo. Šios konvencijos tikslas – skatinti ir užtikrinti visų neįgaliųjų visapusišką ir lygiateisį naudojimąsi visomis žmogaus teisėmis ir pagrindinėmis laisvėmis. Ja užtikrinamas tokių asmenų nediskriminavimas įvairiose gyvenimo srityse.

Konvencijoje įtvirtinti neįgalių asmenų lygybės prieš įstatymą, laisvės bei saugumo, asmens neliečiamumo reikalavimai, laisvo judėjimo, pilietybės ir savarankiško gyvenimo teisės, teisė į sveikatą, darbą, užimtumą ir išsilavinimą, galimybė dalyvauti politiniame bei kultūriniame gyvenime.

Konvencijoje šalys skatinamos imtis atitinkamų priemonių, kad užtikrintų neįgaliesiems lygiai su kitais asmenimis fizinės aplinkos, transporto, informacijos ir ryšių, taip pat kitų visuomenei prieinamų objektų ar teikiamų paslaugų prieinamumą.

Atlikta analizė parodė, kad daugelis įvairiuose Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencijos straipsniuose numatytų nuostatų jau yra įtrauktos į Lietuvos teisinę bazę: Konstituciją, Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymą, Lygių galimybių įstatymą, Moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymą, Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymą, kitus įstatymus, reglamentuojančius sveikatos apsaugą, švietimą ir mokslą, socialinę apsaugą, užimtumą.

Taigi, Konvencijoje įtvirtinti bendri ją ratifikavusių valstybių įsipareigojimai atitinka bendrą Lietuvos politiką neįgaliųjų lygių galimybių ir socialinės integracijos srityje. Tačiau ypatingas dėmesys turėtų būti skiriamas teisinių nuostatų praktiniam įgyvendinimui.

Ši Konvencija įsigalios, kai ratifikavimo įstatymą pasirašys šalies Prezidentė.

Konvenciją ir lydinčiuosius dokumentus rasite čia