Tarybos reglamentas

PATVIRTINTA
Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos
bendrijos „Viltis“ tarybos posėdžio
2012 m. gruodžio 20 d. protokolu Nr. 2

LIETUVOS SUTRIKUSIO INTELEKTO ŽMONIŲ GLOBOS BENDRIJOS „VILTIS“ TARYBOS DARBO REGLAMENTAS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos bendrijos „Viltis“ (toliau – Bendrija) narius atstovauja ir Asociacijos sekretoriato veiklą prižiūri kolegialus bendrijos valdymo organas – Asociacijos respublikinė taryba (toliau – Taryba), sudaryta iš 13 narių, išrinktų visuotiniame narių susirinkime 4 metų kadencijai. .
2. Taryba savo veikloje vadovaujasi Bendrijos įstatais ir šiuo reglamentu.
3. Reglamentas tvirtinamas ir gali būti keičiamas ar papildomas Tarybos posėdyje.
4. Kiekvienas Tarybos narys privalo aktyviai dalyvauti Tarybos veikloje ir vykdyti Tarybos įpareigojimus, veikti pagal Tarybos suteiktus įgaliojimus, vadovaudamasis sąžiningumo, lygiateisiškumo, proporcingumo, teisingumo bei protingumo principais..
5. Tarybos veikla organizuojama regioniniu – apskričių pagrindu, vadovaujantis regioninio vystymosi bei plėtros principu, įgyvendinant Bendrijos įstatuose įvardintus tikslus bei uždavinius.
6. Tarybos narys, sąmoningai vengiantis dalyvauti Tarybos veikloje ir vykdyti jos įsipareigojimus, gali būti įspėtas; nepaisantis įspėjimo Tarybos narys, gali būti atšauktas iš pareigų visuotinio narių susirinkimo dalyvių balsų dauguma. Tarybos narys, dėl objektyvių priežasčių negalintis dalyvauti dalyvaujantis Tarybos veikloje, gali pateikti prašymą atsistatydinti. Sprendimas dėl Tarybos nario atsistatydinimo priimamas nustatyto Tarybos narių skaičiaus balsavimo dauguma. Atsistatydinimo prašymas pateikiamas ne vėliau kaip prieš 14 dienų iki Tarybos posėdžio, kuriame svarstomas atsistatydinimo klausimas.
7. Atsistatydinusio Tarybos nario vietą Taryba pasiūlo asmeniui, kuris buvo įtrauktas į Bendrijos visuotiniame narių susirinkime suformuotą kandidatų į Tarybą sąrašą, ir tapo pirmuoju (ir/ar tolimesniu eilėje pagal balsų skaičių), nepatekusiuoju į Tarybą.

II. TARYBOS SAVARANKIŠKOJI KOMPETENCIJA

8. Nepažeisdama bendrijos įstatuose nustatytos kompetencijos ir vadovaudamasi savo sprendimais, Taryba:
8.1. gali inicijuoti inicijuoja neeilinį Visuotinį narių susirinkimą;
8.2. tvirtina, keičia ir papildo Tarybos darbo reglamentą;
8.3. iš savo narių renka Tarybos pirmininką ir jo pavaduotoją (-us). Tarybos pirmininkas tame pačiame T yra skiriamas Asociacijos vadovu;
8.4. nustato Asociacijos vadovo atlyginimą, kitas darbo sutarties sąlygas, tvirtina jo pareigybės aprašymą, skatina jį ir skiria nuobaudas;
8.5. svarsto ir pritaria/nepritaria Asociacijos vadovo pasiūlytoms Asociacijos sekretoriato vadovo ir filialų bei atstovybių vadovų kandidatūroms;
8.6. svarsto ir tvirtina metines Bendrijos veiklos kryptis ir programas;
8.7. nagrinėja, svarsto ir tvirtina Asociacijos vadovo pateiktą metinę Bendrijos pajamų ir išlaidų sąmatos (biudžeto) projektą;
8.8. nagrinėja ir svarsto tikslines Bendrijos vykdomas programas. Tvirtina tikslinių programų vykdymo planą ir lėšų šioms programoms vykdyti paskirstymą. Prižiūri jų vykdymo eigą;
8.9. tvirtina Bendrijos metinę finansinę atskaitomybę bei veiklos ataskaitas ir teikia išvadas Visuotiniam narių susirinkimui;
8.10. teikia pasiūlymus bei rekomendacijas Visuotiniams narių susirinkimui dėl metinių Bendrijos asocijuotųjų narių mokesčių dydžių bei mokėjimo tvarkos;
8.11. priima sprendimus dėl naujų Asociacijos narių priėmimo ir Asociacijos narių šalinimo iš Bendrijos;
8.12. Asociacijos vadovo teikimu svarsto ir tvirtina Asociacijos sekretoriato struktūrą, pareigybių skaičių ir darbo užmokesčio fondą;
8.13. steigia, reorganizuoja, likviduoja Bendrijos struktūrinius padalinius, įmones, įstaigas ir fondus, tvirtina jų nuostatus, sąmatas;
8.14. priima sprendimą dėl Bendrijos tapimo kitu juridinių asmenų dalyviu;
8.15. suteikia įgaliojimus bendrijos atstovams;
8.16. nagrinėja Tarybos narių ir teritorinių skyrių keliamus klausimus, priima dėl jų sprendimus;
8.17. išklauso ir tvirtina Tarybos pirmininko, jo pavaduotojo ataskaitas;
8.18. priima nutarimus dėl Bendrijos turto naudojimo;
8.19. Tarybos narių balsų dauguma gali atšaukti bei atleisti iš pareigų Tarybos pirmininką (Asociacijos vadovą) bei Tarybos pirmininko pavaduotoją (-us). Priėmus nutarimą dėl Tarybos pirmininko (Asociacijos vadovo) arba dėl Tarybos pirmininko pavaduotojo (-ų) atšaukimo ar savanoriško atsistatydinimo, Taryba tame pačiame posėdyje išrenka naują Tarybos pirmininką (Asociacijos vadovą) arba Tarybos pirmininko pavaduotoją (-us);
8.20. sprendžia kitus Tarybos kompetencijai priskirtus klausimus.

III. TARYBOS PIRMININKO IR TARYBOS NARIŲ KOMPETENCIJA

9. Tarybos pirmininkas atstovauja Bendrija atstovauja visuose valdžios, savivaldos, teisėsaugos institucijose ir kituose organizacijose bei palaiko ryšius su kitomis organizacijomis Lietuvoje bei užsienyje;
10. kartu su Taryba vykdo Visuotinio narių susirinkimo ir Tarybos sprendimus, nutarimus ir pavedimus;
11. vadovauja Tarybos darbui;
12. numato Tarybos posėdžių darbotvarkes, šaukia jos posėdžius ir jiems pirmininkauja, pasirašo Tarybos nutarimus ir posėdžių protokolus;
13. organizuoja Tarybos priimtų nutarimų įgyvendinimą;
14. vykdo ir kitas pareigas, numatytas Bendrijos įstatuose ir Asociacijos vadovo pareigybės aprašyme;
15. nesant Tarybos pirmininko, jo funkcijas atlieka pirmininko pavaduotojas (-jai) arba jo įgaliotas kitas Tarybos narys.
16. Tarybos narys:
1. veikia pagal Tarybos jam suteiktus įgaliojimus;
2. regioniniu principu kuruoja Bendrijos padalinius;
3. atstovauja paskirto regiono interesus valdžios institucijose;
4. negalėdamas dalyvauti Tarybos veikloje, kiekvienu atveju raštu informuoja Tarybą; jei per kalendorinius metus praleidžia daugiau kaip 75 % Tarybos posėdžių be pateisinamos priežasties, turi atsistatydinti .

IV. TARYBOS POSĖDŽIŲ ORGANIZAVIMO BENDRIEJI PRINCIPAI

11. Tarybos posėdis yra pagrindinė Tarybos veiklos forma.
12. Posėdžius, išskyrus pirmąjį, sušaukia Tarybos pirmininkas arba pirmininko pavaduotojas savo iniciatyva arba kai to reikalauja ne mažiau kaip 1/3 Tarybos narių. Pastaruoju atveju Tarybos nariai turi nurodyti svarstytinus klausimus.
13. Pirmasis Tarybos posėdis šaukiamas Tarybos narių daugumos susitarimu, bet ne vėliau kaip po mėnesio nuo Visuotinio rinkiminio narių susirinkimo. Iki pirmininko ir jo pavaduotojo išrinkimo posėdžiui pirmininkauja vienas iš Tarybos narių, išrinktas posėdžio dalyvių balsų dauguma.
14. Posėdžiams pirmininkauja Tarybos pirmininkas arba jo pavaduotojas, arba jų teikimu išrinktas kitas Tarybos narys.
15. Apie posėdžio šaukimą bei parengtus svarstyti klausimus Tarybos pirmininkas, jo pavaduotojas arba 2/3 Tarybos narių įgaliotas asmuo praneša visiems Tarybos nariams ne vėliau kaip prieš 5 dienas iki posėdžio dienos.
16. Tarybos posėdžiai yra šaukiami ne rečiau kaip kartą per ketvirtį.
17. Jeigu Tarybos narys negali atvykti į posėdį, apie tai praneša Tarybos pirmininkui arba jo pavaduotojui, nurodydamas nedalyvavimo priežastį.
18. Tarybos posėdžiai paprastai yra vieši. Juose gali dalyvauti Asociacijos sekretoriato darbuotojai, asocijuotų narių vadovai (jų įgalioti atstovai), kiti su svarstomais klausimais susiję asmenys.
19. Tarybos sprendimu gali būti surengtas uždaras posėdis, kuriame dalyvauja tik Tarybos nariai ir posėdį aptarnaujantys Asociacijos sekretoriato darbuotojai.
20. Tarybos darbą techniškai aptarnauja sekretoriato darbuotojai.

V. TARYBOS POSĖDŽIUI PATEIKIAMŲ SVARSTYTI KLAUSIMŲ RENGIMAS

20. Klausimus svarstyti Tarybai gali pateikti Tarybos pirmininkas, pirmininko pavaduotojas, kiti Tarybos nariai, Asociacijos sekretoriato darbuotojai, asociacijos nariai ir kiti asmenys.
21. Tarybos posėdžio darbotvarkės projektą, kur numatyti pranešėjai, ir posėdžio trukmę nustato Tarybos pirmininkas. Darbotvarkė gali būti papildyta ar pakeista Tarybos sprendimu.
22. Svarstytinų klausimų nutarimų projektai (prireikus – su ekspertų išvadomis) pateikiami Tarybos pirmininkui ir Tarybos nariams likus ne mažiau kaip 3 dienoms iki posėdžio.
23. Nutarimų projektus rengia Asociacijos sekretoriato darbuotojai.
24. Nutarimų projektuose turi būti nurodytos priemonės ir įsipareigojimai, vykdytojai ir įvykdymo terminai bei lėšų poreikis, reikalingas nutarimui įgyvendinti.
25. Galutiniam nutarimo projekto rengimui gali būti sudaroma redakcinė komisija. Komisija išsirenka pirmininką.
26. Jeigu ruošiami keli alternatyvūs to paties nutarimo projektai, jie nagrinėjami kartu ir pasirenkamas vienas iš jų.

VI. TARYBOS POSĖDŽIO DARBO TVARKA

27. Tarybos nariai ir kiti posėdyje dalyvaujantys asmenys turi registruotis posėdžio pradžioje.
28. Posėdis yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja daugiau kaip ½ Tarybos narių.
29. Posėdžiui pirmininkauja Tarybos pirmininkas, kai jo nėra – pirmininko pavaduotojas. Tarybos pavedimu pirmininkauti gali bet kuris kitas Tarybos narys.
30. Posėdžio pirmininkas :
30.1. skelbia posėdžio pradžią ir pabaigą;
30.2. tikrina, ar posėdyje yra kvorumas;
30.3. stebi, kad būtų laikomasi Tarybos darbo reglamento, vadovauja svarstymui;
30.4. suteikia žodį Tarybos nariams ir, jeigu Taryba neprieštarauja, kitiems asmenims;
30.5. kontroliuoja pasisakymų trukmę, jei ji viršijama, įspėja kalbėtoją, o po antro įspėjimo gali nutraukti kalbėtoją;
30.6. Tarybai pritarus gali pratęsti pasisakymo laiką;
30.7. gali įspėti kalbėtoją, jei jis nukrypsta nuo svarstomo klausimo esmės;
30.8. pagal svarstymo rezultatus formuluoja klausimus balsavimui, skelbia balsavimo rezultatus.
31. Posėdžio trukmę nustato Taryba, tvirtindama posėdžio darbo tvarką. Posėdžio metu darbotvarkės pakeitimai galimi, jeigu už tai balsuoja dauguma posėdyje dalyvaujančių Tarybos narių.
32. Pranešėjo bei papildomų pranešėjų kalbos laiką nustato posėdžio pirmininkas ir tvirtinta Taryba.
33. Po klausimo pristatymo pranešėjai atsako į Tarybos narių klausimus.
34. Tarybos narių pasisakymams skiriamos 5 minutės. Svarstomu klausimu Tarybos narys gali kalbėti vieną kartą. Jam papildomai gali būti skirtos 2 minutės.
35. Diskusijos baigiamos, kai baigiasi klausimui svarstyti skirtas laikas arba to pageidauja Tarybos nariai ir nusprendžia Taryba. Nespėjusieji pasisakyti, savo pastabas ir pasiūlymus pateikia raštu. Pasiūlymai pridedami prie posėdžio protokolo arba pateikiami nutarimo svarstomu klausimu vykdytojams.
36. Pasibaigus diskusijoms pranešėjai ir papildomi pranešėjai gali tarti baigiamąjį žodį.
37. Balsavimo pradžią skelbia posėdžio pirmininkas.
38. Tarybos nutarimai priimami atviru arba slaptu balsavimu. Balsuoti gali tik posėdyje dalyvaujantys Tarybos nariai.
39. Slaptai balsuojama, kai to pageidauja dauguma Tarybos narių.

VII. TARYBOS POSĖDYJE PRIIMAMŲ NUTARIMŲ TVIRTINIMAS

40. Tarybos posėdžiai yra protokoluojami. Protokolą ir Tarybos nutarimus pasirašo Tarybos pirmininkas ir posėdžio sekretorius.
41. Posėdžio protokole nurodoma :
41.1. Tarybos pavadinimas;
41.2. posėdžio vieta ir laikas;
41.3. posėdžio eilės numeris;
41.4. Dalyvavusių ir nedalyvavusių Tarybos narių, dalyvavusių kviestinių asmenų bei svečių skaičius;
41.5. posėdžio pirmininko vardas ir pavardė, sekretoriaus vardas ir pavardė;
41.6. posėdžio darbotvarkė;
41.7. kiekvieno klausimo pranešėjo ir papildomo pranešėjo vardas ir pavardė;
41.8. diskusijoje dalyvavusių asmenų vardai ir pavardės, trumpas šių kalbų ir klausimų išdėstymas;
41.9. priimtų nutarimų sąrašas ir balsavimo rezultatai.
42. Už priimtų dokumentų įforminimą ir protokolo sutvarkymą atsako posėdžio sekretorius.
43. Remiantis Bendrijos įstatais Asociacijos nariai turi teisę susipažinti su Tarybos nutarimais.
44. Tarybos nariai gali susipažinti su Tarybos posėdžių protokolais Tarybos nustatyta tvarka. Tarybos nariai gali pareikšti pretenzijas dėl protokolo artimiausiame Tarybos posėdyje.
45. Tarybos nutarimų kopijos pateikiamos kiekvienam Tarybos nariui, o kitiems – tik pirmininko sprendimu.

VIII. TARYBOS DARBO PLANAVIMAS

46. Taryba savo darbą planuoja ketvirčiais.
47. Tarybos nariai teikia siūlymus dėl posėdžiuose svarstytų klausimų bei kitų renginių.
48. Pirmininkas apibendrina pasiūlymus ir drauge su Asociacijos sekretoriato darbuotojais parengia darbo plano projektą, kurį tvirtina Taryba.
49. Tarybos darbo plane numatomi :
49.1. Tarybos posėdžių datos;
49.2. išankstinė posėdžių darbotvarkė;
49.3. asmenys, atsakingi už klausimo parengimą;
49.4. susitikimai su Asociacijos nariais ir savivaldybėmis;
49.5. Tarybos nutarimų įgyvendinimo kontrolė;
49.6. kiti renginiai.
50. Tarybos darbo planas ir jo pakeitimai skelbiami Bendrijos tinklapyje.

IX. TARYBOS NUTARIMŲ ĮGYVENDINIMAS IR KONTROLĖ

51. Tarybos nutarimų įgyvendinimą organizuoja ir kartu su Taryba vykdo Tarybos pirmininkas.
52. Už nutarimų vykdymo kontrolės organizavimą atsakingas Tarybos pirmininkas.
53. Nutarimas laikomas įvykdytu tada, kai išspręsti visi jame pateikti klausimai ir duotas išsamus atsakymas Tarybai.
54. Pirmininkas ne rečiau kaip kartą per ketvirtį Tarybos posėdyje pateikia informaciją apie Tarybos nutarimų vykdymą.

________________________