Etikos kodeksas

 

PATVIRTINTA
Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos
bendrijos „Viltis“ tarybos
2011 m. gruodžio 20 d.
protokolu Nr. 2

 


LIETUVOS SUTRIKUSIO INTELEKTO ŽMONIŲ GLOBOS BENDRIJOS “VILTIS” TARYBOS NARIŲ ETIKOS KODEKSAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos bendrijos „Viltis“ tarybos (toliau – Taryba) narių etikos kodeksas nustato etikos principus, kuriais turi vadovautis tarybos narys, atlikdamas savo funkcijas ir įgyvendindamas bendrijos tikslus.
 2. Etikos kodekso tikslas - siekti kuo skaidresnio, sąžiningesnio ir efektyvesnio Tarybos narių bendradarbiavimo. Etikos kodeksas nustato Tarybos narių tarpusavio santykius ir veiklos principus.
 3. Šio kodekso reikalavimai taikomi ir kitiems Asociacijos įgaliotiems atstovams, veikiantiems Asociacijos vardu.

II. NUSTATYTŲ FUNKCIJŲ VYKDYMAS

 

 1. Tarybos narys, atlikdamas savo funkcijas, yra nepriklausomas, objektyvus ir diskretiškas, vadovaujasi Lietuvos Respublikos teisės aktais, Tarybos darbo reglamentu bei šiuo kodeksu. Apie bandymą daryti įtaką Tarybos nariui ar kitam asmeniui, kuriam taikomos šios nuostatos, Tarybos narys ar kitas asmuo informuoja Tarybą ir toks pranešimas apsvarstomas artimiausiame Tarybos posėdyje. 
 2. Tarybos nariai privalo sąžiningai vykdyti Tarybos darbo reglamente bei Asociacijos įstatuose numatytas funkcijas, saugoti Asociacijos ir Tarybos garbę ir autoritetą. Planuojant atlikti bet kokius politinius arba teisinius veiksmus, susijusius su Asociacija, naudojantis Asociacijos vardu, Tarybos narys privalo derinti juos su Taryba. Tarybos nariams draudžiama dalyvauti veikloje, kuri galėtų pakenkti Asociacijos reputacijai ar interesams
 3. Tarybos narys ar kitas asmuo, kuris privalo vadovautis šiuo kodeksu, turi teisę taktiškai atkreipti savo kolegų dėmesį, jei jų elgesys neatitinka šio kodekso reikalavimų.
 4. Nusižengusio nustatytų funkcijų vykdymo tvarkai asmens elgesys svarstomas Tarybos posėdyje. Asmuo, kurio elgesys svarstomas, negali vengti atsakomybės ar siekti šio klausimo išsprendimo sau naudinga linkme.
 5. Tarybos nariai bei kiti asmenys, kuriems taikomos šio kodekso nuostatos, privalo būti solidarūs gindami savo kolegas nuo nepagrįstos kritikos ir neteisingos informacijos.
 6. Tarybos narys neskleidžia savo veiklos metu gautos konfidencialios informacijos, į jį besikreipiančių asmenų privataus gyvenimo ar komercinių paslapčių. Naudodamas kompiuterines duomenų bazes, privalo pasirūpinti reikalingomis apsaugos priemonėmis, kad pašaliniai asmenys neturėtų galimybės pasinaudoti jose sukaupta informacija.
 7. Tarybos narys savo elgesiu, drausme, kultūra, bendravimu turi būti pavyzdžiu visiems Asociacijos nariams. 
 8. Tarybos nariai privalo būti pagarbus vieni kitų ir kitų asmenų atžvilgiu, negali viešai vertinti savo kolegų darbo.

 

III. TARYBOS NARIO ELGESYS, NESUSIJĘS SU TARYBOS DARBO REGLAMENTE
IR ASOCIACIJOS ĮSTATUOSE NUMATYTŲ FUNKCIJŲ VYKDYMU

 1. Tarybos nario veikla, nesusijusi su Asociacijos dokumentuose įtvirtintomis funkcijomis, neturi trukdyti tinkamam Tarybos nario pareigų vykdymui. 
 2. Vykdydamas Tarybos nario funkcijas ir laisvu laiku Tarybos narys turi elgtis taip, kad jo šeimyniniai, visuomeniniai ir kitokie interesai nekenktų Asociacijos ir jos atstovaujamų žmonių interesams.
 3. Tarybos narys negali priimti dovanų ir kitokių prielankumo ženklų, jeigu yra pagrindo manyti, kad tai daroma siekiant paveikti Tarybos sprendimų ar nutarimų eigą.
 4. Tarybos narys negali piktnaudžiauti alkoholiu, psichotropinėmis, narkotinėmis ar toksinėmis medžiagomis, kitokiu netoleruotinu elgesiu menkinti Tarybos nario vardą.

 

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 1. Tarybos narys privalo atsakingai ir atidžiai veikti įgyvendinant Tarybos priimtus sprendimus (nutarimus).
 2. Tarybos narių tarpusavio santykiai ir santykiai su kitais asmenimis grindžiami pasitikėjimo, sąžiningumo, mandagumo ir solidarumo principais. Bet kokį nesutarimą ar ginčą Tarybos nariai privalo stengtis išspręsti abipusiu susitarimu.

 

_____________________________